Säännöt

Säännöt

Tampereen teekkarien hiihto- ja purjehdusseura ry:n säännöt 24.11.2017

I LUKU Nimi, kotipaikka ja tarkoitus        

1 § Yhdistyksen nimi on Tampereen teekkarien hiihto- ja purjehdusseura ry. Yhdistyksen nimen epävirallisena lyhennyksenä käytetään TTHP. Näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä kerho. Kerhon kotipaikka on Tampere.

2 § Kerho jatkaa 24.4.1978 perustetun Tampereen teekkarien hiihto- ja purjehdusseuran toimintaa.

3 § Kerhon tarkoituksena on herättää ja ylläpitää alppihiihdon ja muiden vauhtilajien harrastusta pääsääntöisesti Tampereen teknillisen yliopiston opiskelijoiden keskuudessa, ja toimia alppihiihdon harrastajien yhdyssiteenä, sekä tarjota jäsenilleen mahdollisuus kunto- ja harrasteurheiluun. Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho voi järjestää erilaisia harrastusmahdollisuuksia ja tapahtumia, tiedottaa toiminnasta jäseniä, solmia ja pitää yllä yhteyksiä muihin alan järjestöihin ja yhdistyksen kannatusjäseniin.

4 § Toimintansa tukemiseksi kerho voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, jäsenmaksuja, harjoittaa tarkoitukseen soveltuvaa myynti- ja välitystoimintaa sekä järjestää huvitilaisuuksia ja arpajaisia asianomaisilla luvilla. Kerho voi omistaa toiminnan kannalta tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

5 § Kerho voi harjoittaa yhdistyslain 5 §:n mukaista taloudellista toimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena. Kerho ei hanki taloudellista etua tai ansiota toimintaansa osallistuville jäsenille.

6 § Kerhon virallinen kieli on suomi.II LUKU Jäsenet ja maksut

7 § Kerhon jäseniä ovat varsinaiset jäsenet sekä kannatus- ja kunniajäsenet.

8 § Kerhon varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen henkilö, joka hyväksyy kerhon tarkoituksen ja säännöt sekä suorittaa kerhon jäsenmaksun.

9 § Luopuessaan kerhon jäsenyydestä pitää jäsenen maksaa mahdolliset velkansa, joita hänellä on kerholle sekä luovuttaa kerholle kuuluva omaisuus.

10 § Kerhon jäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan kerhon tapahtumiin.

11 § Kerhon kannatusjäseneksi voi liittyä jokainen kerhon toiminnan tukemisesta kiinnostunut henkilö tai yhteisö maksamalla kannatusjäsenmaksun.          

12 § Kerhon kunniajäseneksi voi kerhon kokous kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut kerhon toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä. Esityksen tekee kerhon hallitus tai jäsenryhmä, jonka suuruus on vähintään viisi (5) jäsentä.

13 § Kerhon kevätkokous päättää seuraavan tilikauden kerhon jäsen- ja kannatusjäsenmaksun suuruuden. Kerhon jäsenyys on voimassa jäsenen eroamiseen/erottamiseen asti.

14 § Jäsen voi erota kerhosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai kerhon kokouksen pöytäkirjaan.

15 § Jos kerhon jäsen käyttäytymisellään tai toiminnallaan tahallisesti vaikeuttaa kerhon toimintaa tai kerhon edustajana tai kerhon järjestämässä tilaisuudessa aiheuttaa julkista pahennusta, voi hallitus kieltää jäseneltä osanoton kerhon järjestämiin tilaisuuksiin tai rajoittaa oikeutta kerhon tarjoamiin palveluihin enintään puoleksi vuodeksi. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa.

16 § Kerhon kokous voi erottaa jäsenen kerhosta, jos jäsen on menettelyllään kerhossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut kerhoa. Tällöin asiasta on mainittava kokouskutsussa. Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa. Erottamispäätös on tehtävä kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä.

17 § Hallitus voi erottaa varsinaisen jäsenen, joka ei täytä näissä säännöissä tai laissa määrättyjä jäsenyyden ehtoja. Kannatusjäsenen katsotaan eronneen kannatusjäsenyydestään, jos hän ei ole maksanut erääntynyttä kannatusjäsenmaksua kuluvan hallituskauden aikana.

18 § Kerho pitää jäsenluetteloa, josta ilmenee kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.

19 § Kerho hallitus hyväksyy sekä varsinaiset jäsenet, että kannatusjäsenet. Henkilö, joka on erotettu kerhon 16§ tai 17§ mukaisella menettelyllä, voidaan hyväksyä jäseneksi hallituksen kahden kolmasosan (2/3) äänienemmistöllä.


III LUKU Kerhon kokoukset

20 § Kerhon kokouksia ovat kevätkokous, syyskokous ja ylimääräiset kokoukset. Kerhon kokoukset kutsuu koolle kerhon hallitus. 

21 § Syyskokous on pidettävä marraskuun loppuun mennessä ja siinä on käsiteltävä ainakin:
- edellisen tilikauden toimintakertomus
- hallituksen esittämät edellisen tilikauden tilinpäätös
- toiminnantarkastajan lausunto
- tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen edeltävälle hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 

22 § Kevätkokous on pidettävä toukokuun loppuun mennessä ja siinä on käsiteltävä ainakin:
- hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten valinta
- toiminnantarkastajan ja hänen henkilökohtaisen varahenkilön valinta
- kerhon jäsenmaksun suuruus seuraavaksi tilikaudeksi
- kerhon kannatusjäsenmaksun suuruus seuraavaksi tilikaudeksi
- hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma ja talousarvio

23 § Kerho kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen, mikäli kerhon hallitus tai kerhon kokous katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) tai 25 kerhon äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti kerhon hallitukselta ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Jälkimmäisessä tapauksessa kokous on pidettävä kolmen (3) viikon kuluessa vaatimuksen jättämisestä hallitukselle.

24 § Kerhon kokouksista on ilmoitettava vähintään viisi (5) arkipäivää ennen kokousta ainakin kerhon ilmoitustaululla ja jäsenistön sähköpostilistalla. Kokouskutsun yhteydessä on esitettävä myös esityslista.

25 § Kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu ja paikalla on vähintään kymmenesosa (1/10) tai 10 varsinaista jäsentä.

26 § Kerhon kokouksissa äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat jäsenvelvoitteensa suorittaneet kerhon varsinaiset jäsenet. Muilla jäsenillä on kokouksissa vain läsnäolo- ja puheoikeus. Valtakirjalla ei saa äänestää.

27 § Kokouksessa käsitellään esityslistassa mainitut asiat. Kokous voi myös ottaa käsiteltäväkseen asian, jonka kokous kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä julistaa kiireelliseksi. Käsiteltäessä kerhon sääntöjen muuttamista, vaalitapaa ja -järjestystä, hallituksen tai sen jäsenen taikka toiminnantarkastajan valitsemista tai erottamista, tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä, kerhon purkamista tai muuta yhdistyslain 23 §:ssä mainittua asiaa on asiasta mainittava kokouskutsussa.

28 § Kerhon kokouksissa valitaan kokouksen pöytäkirjojen tarkastajiksi kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, joiden tulee olla kerhon varsinaisia jäseniä. Tarkastus on tehtävä kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta.


IV LUKU Päätöksentekojärjestys ja vaalit

29 § Päätökseksi tulee se ehdotus, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee äänten mennessä tasan. Henkilövaaleissa ratkaisee kuitenkin arpa. Äänestyksessä käytettäköön avointa äänestystä, ellei vähintään kaksi (2) kokouksessa läsnä olevaa äänioikeutettua jäsentä vaadi suljettua äänestystä.

30 § Jos on useita päätösehdotuksia, noudatetaan kokouksen puheenjohtajan päättämää soveltuvaa äänestysjärjestystä. Kokouksen puheenjohtaja antaa äänestystä täsmentävät ohjeet ennen äänestyksen suorittamista. Milloin vaaleissa on valittavana vain yksi henkilö, on hänen saatava vähintään puolet (1/2) annetuista äänistä. Mikäli ensimmäisellä kierroksella kukaan ei ole saanut ehdotonta äänten enemmistöä, suoritetaan uusi vaali kahden (2) ensimmäisessä äänestyksessä eniten ääniä saaneen välillä.

31 § Jos on valittavana useita henkilöitä, toimitetaan vaali suhteellisena siten, että se suoritetaan ehdokaslistoja käyttämättä niin, että vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden kesken ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa yhden äänen, toisena olevan puoli ääntä, kolmantena olevan yhden kolmasosan äänestä ja niin edelleen ja valituksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden saamien äänien mukaisessa järjestyksessä.

32 § Annettujen äänien lukumäärää laskettaessa ei oteta huomioon- äänioikeutettuja, jotka eivät ole äänestäneet, koska eivät ole saapuneet kokoukseen, jotka eivät ole halunneet äänestää, tai joilta puuttuu muodollinen äänioikeus ko. kokouksessa tai asiassa- äänestyslippuja, joissa on äänestetty "tyhjää" tai jotka on hylätty.


V LUKU Hallitus ja toimihenkilöt

33 § Kerhon toiminnasta vastaa kerhon toimikaudeksi kerrallaan valittu hallitus. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja kahdesta viiteen (2-5) muuta jäsentä, joiden tulee olla kerhon varsinaisia jäseniä.

34 § Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan sekä nimeää hallituksen muiden jäsenten tehtävät.

35 § Hallituksen tehtävänä on:- johtaa kerhon toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta- valmistella kerhon kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset- laatia kerhon toimintakertomus ja tilinpäätös sekä ehdotus toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi- hyväksyä uudet jäsenet- kutsua kerhon kokoukset koolle- päättää muista asioista, joita ei ole määrätty kerhon kokouksen päätettäviksi.

36 § Hallituksen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja, hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Tavasta, jolla kokoukset kutsutaan koolle, päättää hallitus järjestäytymiskokouksessaan.

37 § Kerhon hallitus on kokouksessaan päätösvaltainen, jos kokous on kutsuttu koolle hallituksen päättämällä tavalla, ja puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä.

38 § Kerhon nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen kanssa. Hallitus voi myöntää nimenkirjoitusoikeuden kerhon varsinaiselle jäsenelle.

39 § Kerhon kokous tai hallitus voi erityisiä tehtäviä varten asettaa määräaikaisia toimikuntia ja toimihenkilöitä, kuitenkin enintään oman toimikautensa ajaksi. Näihin toimiin voidaan tarvittaessa nimetä myös kerhon ulkopuolinen henkilö. Kerhon kokous tai hallitus voi antaa toimikuntien ja -henkilöiden toimintaan liittyviä sääntöjä ja määräyksiä.

40 § Perustellusta syystä kerhon kokous voi vapauttaa hallituksen jäsenen tai asettamansa toimihenkilön tehtävästään kesken toimikauden, jolloin kokouskutsussa on mainittava asiasta. Perustellusta syystä kerhon hallitus voi vapauttaa asettamansa toimihenkilön tai toimikunnan tehtävästään kesken toimikauden. Tehtävästä vapautetun henkilön tai toimikunnan tilalle voidaan tarvittaessa valita uusi henkilö tai toimikunta jäljellä olevaksi toimikaudeksi.


VI LUKU Hallinto ja talous

41 § Kerhon toimi- ja tilikausi alkaa 1.8 ja päättyy 31.7. Kerhon hallintoa ja taloutta valvoo toiminnantarkastaja. Toiminnantarkastajan ollessa estynyt hänen tilallaan toimii varatoiminnantarkastaja. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan toimikausi on sama kuin kerhon toimi- ja tilikausi. Toiminnantarkastajalla tai hänen tilallaan toimivalla varatoiminnantarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kerhon ja hallituksen kokouksissa, joissa käsitellään heidän tehtäviinsä liittyviä asioita.

42 § Kerhon kirjanpitoasiakirjat on toimitettava toiminnantarkastajalle tarkastettaviksi viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kerhon syyskokousta ja muutenkin toiminnantarkastajan sitä pyytäessä. Toiminnantarkastajan tulee toimittaa asiakirjat ja toiminnantarkastuskertomus kerhon hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kerhon syyskokousta. Toiminnantarkastajalla on oikeus halutessaan muulloinkin tutustua kerhon talouteen ja hallintoon.


VII LUKU Erityisiä määräyksiä

43 § Kerhon jäsen, hallitus ja hallituksen jäsen saavat moittia kerhon päätöstä kerhoa vastaan ajettavalla kanteella, jos päätös ei ole syntynyt asianmukaisessa järjestyksessä ja virhe on voinut vaikuttaa päätöksen sisältöön tai muuten kerhon jäsenen oikeuteen taikka päätös on muuten kerhon sääntöjen tai yhdistyslain vastainen. Oikeus moitekanteen nostamiseen ei ole sillä, joka on kokouksessa myötävaikuttanut päätöksen tekemiseen. Kanne on toimitettava kerhon hallitukselle kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä tai siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirja on päivätty.

44 § Kerhon tunnuksista ja merkeistä päättää kerhon kokous.

45 § Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä kerhon kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi (2) viikkoa. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa. Muutosesityksen voi tehdä hallitus tai kymmenen (10) kerhon varsinaista jäsentä kirjallisena hallitukselle. Varsinaisten jäsenten tekemä ehdotus on käsiteltävä seuraavassa kerhon kokouksessa.

46 § Kerho purkautuu, jos kerho tekee siitä päätöksen viiden kuudesosan (5/6) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä kerhon kokouksessa, joiden väli on vähintään yksi (1) kuukausi. Purkamisesitys on mainittava kokouskutsussa.

47 § Kerhon purkauduttua tai jouduttua lakkautetuksi luovutetaan sen varat ja omaisuus TUrVoKe ry:n käytettäväksi näiden sääntöjen 3 § mukaiseen tarkoitukseen. Jos TUrVoKe ry:tä ei ole tai se on sulautunut toiseen oikeushenkilöön, luovutetaan kerhon varat 3 § mukaiseen tarkoitukseen jälkimmäisen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

48 § Sääntömuutos tai purkamispäätös tulee voimaan, kun se on merkitty yhdistysrekisteriin.

49 § Nämä säännöt astuvat voimaan, kun ne merkitään yhdistysrekisteriin.Tampereen teekkarien hiihto- ja purjehdusseura ry        
Etsi